Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijken aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

De eerste Verantwoordelijken is statutair gevestigd te Houten, aan Forum 6 (3995 ZH), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 70526435 en draagt de naam Ros Verhuurmakelaar. Verantwoordelijken is per e-mail te bereiken via info@rosverhuurmakelaar.nl en telefonisch via 06-11808181.  

 In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijken omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijken aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

 Verantwoordelijken behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 augustus 2021.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met Verantwoordelijken een overeenkomst sluit of het contactformulier invult. De persoonsgegevens worden gebruikt om een huurovereenkomst tot stand te brengen. De verhuurder voert een screening uit aan de hand van uw gegevens. Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen.  

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: uw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld 

Verantwoordelijken verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een ontmoeting. Dit betreft de volgende gegevens: een kopie van uw paspoort, uw laatste 3 loonstroken, uw werkgeversverklaring en een afschrift van uw bank. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen de zelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.  

Cookies    

Verantwoordelijken maken op haar website gebruik van cookies voor analytische doeleinden.

Doorgifte aan verwerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijken zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijken verzorgt of een door Verantwoordelijken ingeschakelde pakketdienst. Tevens worden uw persoonsgegevens verstrekt aan (potentiële) verhuurders. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijken. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijken op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op het moment dat u klant wenst te worden (in aanmerking wil komen voor een huurwoning) verstrekken wij uw gegevens aan EDR. EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zei: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement

Beveiliging

Verantwoordelijken heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen kunt u een e-mail zenden aan info@rosverhuurmakelaar.nl

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@rosverhuurmakelaar.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijken met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@rosverhuurmakelaar.nl